PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

HİZMETLERİMİZ

* Gerçek ve Tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

* Bilanço, Gelir Tablosu, Kar / Zarar Tablosu hazırlanarak istenildiğinde veya dönemsel olarak işletme yetkililerine sunulması.

* SGK Bildirge, Vergi Beyannameleri, İş-Kur Bildirgeleri ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

* Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS’ ye uygunluğunun kontrolü.

* Küçük ve orta ölçekli işletmeler için bilgisayarlı muhasebe yazılım programlarının seçimi ve muhasebe sistemi altyapısının oluşturulması.

* Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.

* İşletme personeline ait ücret bordrolarının, hesap pusulalarının hazırlanması, işçilerce imzalanmak üzere işverene sunulması.

* Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi.

* İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması.

* İşten ayrılan personelin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının hesaplanması; işten ayrılma ile ilgili İAB, İbraname ve diğer tüm belgelerin hazırlanması.

* SGK ve İş Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

* KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar Vergisi, Geçici Vergi, B formlarının hazırlanması, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi, Turizm beyanmesi, Gekap Beyannamesinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, tahakkuk fişinin mükellefe sunulması.

* Vergi mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak.

* Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Vergi Daireleri, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvuruları yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesisleri gerçekleştirmek.

* Sermaye şirketlerinde sermaye artış raporu, karın sermayeye ilave edilmesi raporunun hazırlanması.

* Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

* SGK, İş , Vergi ve ilgili diğer mevzuat konusunda genel danışmanlık yapmak. Mükelleflerin zaman içinde karşılaşabilecekleri muhtemel risklere karşı erkenden uyarılmasını sağlamak. Emeklilik işlemleri konusunda bilgi vermek, yardımcı olmak.

* Mükelleflerin muhasebe ve ön muhasebe elemanlarını eğitmek, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, muhasebe ve ön muhasebenin kusursuz işleyişini sağlamak.

* Mükelleflerin işyerlerinde entegrasyonlu muhasebe yapabilmeleri için kullandığımız ticari program mantığına uygun ise gerekli sistemin kurulması.

* E-Fatura ve E-defter işlemlerinin yapılması, E-Defter gönderilmesi ve ikinci saklamalarının yapılması (ETA programı ve Entegratör aracılığıyla işlemlerin takip edilmesi.)

* Anonim ve Limited şirketlerin Genel Kurul işlemleri.

* KOSGEB'e kayıt ve talep işlemleri.